Get Adobe Flash player

pichead11
นายพงษ์ศักดิ์  ภูเผือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

pic2
นางจริยา  คงใหญ่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เยี่ยมชม

012203
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวม
39
14
53
11957
626
849
12203

Your IP: 54.92.190.11
Server Time: 2018-09-24 08:12:29

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

8 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

        “ หนองหินชุมชนปลอดขยะ  จิตสาธารณะรักสะอาด  สู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

                                                                                                                                      

พันธกิจ

            ๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ๒. ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

            ๓. ส่งเสริมอาชีพและรายได้ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

            ๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

            ๕. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

            ๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตรอุตสาหกรรม

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


๑.    การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.      ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.      ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรให้มีศักยภาพ

๔.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวาง จัดทำและให้ผังเมือง เป็นตัวชี้นำในการพัฒนาพื้นที่

        จัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

     ๖.  สนับสนุนการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

     ๗.  ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน และส่งเสริมการใช้สารชีวภาพ และการนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     ๘.  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานสินค้าเกษตร

     ๙.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและเสริมสร้างการะบวนการจัดองค์ความรู้  พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรและสถาบันการเกษตร

     ๑๐.  ก่อสร้างปรบปรุง  บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ำ  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                   ๑๑.   ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน

๑๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น

การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

๑๔.  ส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

๑๕.  การส่งเสริมและผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

๑๖.  การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิ์เด็กเยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน  ผู้สูงอายุ และสตรี

๑๗.  การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

๑๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

๑๙ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยสร้างจิตสำนึก  และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

๒๐.  ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยเล่นกีฬา ออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง

๒๑.  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒๔.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๕.  การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

๒๖.  การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่น

๒๗การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

                    ๒๘การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจของรัฐ

๒๙การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓๐.   การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

๓๑.   ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๓๒.   การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

๓๓.  การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย  และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่